Wonen en dagbesteding

                                                                                                         

Dagbesteding
Binnen het project is uitgegaan van dagbesteding in de directe nabijheid. Op dit moment hebben de cliënten binnen verschillende dagbestedingslocatie hun activiteiten.
Gezien de ernst van de beperkingen en de locatie van en afstand naar de dagbesteding hebben de cliënten het aantal dagdelen dat zij "aankunnen". Wanneer dagbesteding op een andere (geïntegreerde) manier aangeboden kan worden is het mogelijk om het aantal dagdelen uit te breiden.
Het is voor de cliënten van essentieel belang dat zij dagbesteding krijgen aangeboden die aansluit bij hun behoefte. Hier is het van belang dat de zintuigen geprikkeld worden in een landelijke omgeving. Het ervaren en beleven staat hier voorop.
Doordat de dagbesteding op loopafstand is zijn er geen externe vervoersbewegingen meer nodig, wat prettiger is voor de cliënten (geen onnodige extra handelingen). Daarnaast geeft het minder risico in de exploitatie. Gezien de nieuwe normeringen in het kader van de ZZP financiering voor dagbesteding is het aantal van 25 cliënten zeer gewenst om de dagbesteding een sluitende begroting mee te kunnen geven.
Voor de dagbesteding moet de doelstelling zo laag als mogelijk aangeboden dienen te worden. Het uitgangspunt moet zijn de wens en behoefte van de cliënt. Verschillende ideeën en mogelijkheden sluiten hierbij aan.
Bijvoorbeeld een drietal lokalen te creëren: één lokaal waar structuur geboden kan worden, één snoezel/ervarings lokaal en een lokaal waar andere activiteiten geboden kunnen worden. Het ligt in de lijn van de verwachting dat dagbesteding binnen een multifunctionele ruimte geboden gaat worden. In de (vroege) dag en avondmomenten is het een huiskamer, voor de rest van de tijd kan de ruimte dienen voor dagbesteding.
Eén van de activiteiten kan ook zijn het bereiden van de maaltijden. De cliënten krijgen hierdoor enerzijds een leuke activiteit (meehelpen) aangeboden en anderzijds ervaren zij de sensatie van de geur van het koken en bakken.
Op dit moment hebben enkele cliënten een buitenactiviteit (haaloppers/boerderijwerk). Om deze vorm van buitenactiviteit te kunnen garanderen moet het mogelijk zijn om iets met dieren te doen. Bijvoorbeeld het houden van kippen, geiten e.d. Daarnaast het samen met de cliënten verzorgen van de dieren. Ook hier is het van belang dat de cliënten het robuuste leven ervaren en de zintuigen geprikkeld worden. Deze activiteit vraagt wel iets van de omgeving, deze zal op een dermate manier afgescheiden moeten worden zodat er geen hinder ondervonden wordt door mensen van buiten het project.
Deze (buiten)activiteiten zijn onder andere gebaseerd op de visie van de VIC, alleen de doelgroep is anders. Het samen een activiteit ondernemen (cliënt en medewerker) geeft in deze vorm een basis van compagnionship. Het samen een activiteit beginnen en afmaken vormt de basis van een goede dagbesteding.
Een nieuw concept?
Bollenschuur "Vreeburg" is een concept dat nieuw is binnen het aanbod van 's Heeren Loo. Er is ook geen vergelijkbaar concept in de directe omgeving van 's Heeren Loo. Het concept biedt een grote diversiteit van zorgaanbod waarin een leefstijl wordt geboden waar een cliënt zichzelf kan zijn zonder beperking van de omgeving.
Bollenschuur "Vreeburg" typeert zich door zijn robuustheid van het zorgaanbod qua wonen en dagbesteding. Het is een landelijk gelegen perceel wat een "boers" idee geeft, de zintuigen en ervaring worden op deze manier optimaal geprikkeld. De verwachting is dat juist een dergelijk concept het zorgaanbod kan vergroten. De inrichting en aankleding moeten dit tot uiting brengen.
Medewerkers
Het ligt in de lijn der verwachting dat het project Bollenschuur "Vreeburg" selfsupporting is. Zowel wonen als dagbesteding moeten geïntegreerd worden.
Gezien de doelgroep is het zeer gewenst dat medewerkers zo min als mogelijk wisselen. Een mogelijkheid hiervoor is "combi banen". Starten in de woning en de dienst af maken binnen dagbesteding. Ook deze vorm is een basis van compagnionship. Dit betekent voor de medewerkers een aantrekkelijke een gevarieerde werkomgeving.
Expertise van medewerkers van dagbesteding blijft noodzakelijk, hun ervaring en kennis is van belang om een gevarieerd aanbod van activiteiten aan te bieden. Voor medewerkers dagbesteding is het ook van groot belang dat zij "op de hoogte" blijven binnen hun eigen vakgebied. Naarmate een locatie groter is van omvang is expertise eerder en beter renderend te maken.
De expertise van medewerkers vanuit het wonen is gewenst omdat zij de cliënten goed kennen en in kunnen spelen op het gedrag van de cliënten. Dit komt tot uiting in het Persoonlijk Plan onder het aspect: "Dit ben ik" en "Zo zie ik mijn toekomst".
Bollenschuur "Vreeburg" vraagt van medewerkers een grote mate van flexibiliteit. Eén van de uitgangspunten voor de medewerkers is dat zij een combi-baan aangeboden wordt (wonen-dagbesteding) en dat medewerkers binnen de verschillende woningen rouleren. Uitgangspunt is wel dat medewerkers duidelijke afspraken hebben m.b.t. de zorginhoudelijk aspecten van de functie van cliëntcoördinator. Concreet zou dit kunnen betekenen dat medewerkers verantwoordelijk zijn voor een aantal cliënten binnen één woning maar dat zij niet perse altijd op die woning werken. Door deze constructie is iedere medewerker inzetbaar binnen ieder onderdeel van Bollenschuur "Vreeburg". Deze vorm van werken is ook uitgangspunt van het mobiliteitsplan welke nu binnen 's Heeren Loo geldt.

Visie:
Bij 's Heeren Loo helpen we mensen met een verstandelijke beperking optimaal tot hun recht te laten komen. Ons motto is 'kracht biedt keuze'. Vanuit die 'kracht' gaan we er vanuit dat het project Bollenschuur "Vreeburg" een waardevolle bijdrage kan leveren door te kijken en te onderzoeken wat de cliënt van ons vraagt. Klantgerichtheid en integer handelen zijn essentiële voorwaarden bij de verwezenlijking van onze missie.

 

Missie:
's Heeren Loo draagt hoogwaardige ondersteuning bij aan een zinvol bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. Respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij richtinggevende waarden.

Wat is een zinvol bestaan?
Wij denken dat het leven zin krijgt in de ontmoeting met medemensen. Het gaat erom te kennen en gekend te worden. We vinden het dan ook belangrijk dat onze cliënten, te midden van anderen, vorm en inhoud aan hun leven kunnen geven. Deze ontmoeting denken we te kunnen realiseren door het contact met cliënten onderling te kunnen optimaliseren en daar waar mogelijk ook met mensen zonder een beperking contacten te

De missie bestaat uit een viertal aspecten:


Respect betekent dat we onze cliënten beschouwen als gelijkwaardige medemensen. Daarom streven we ernaar cliënten zich zoveel mogelijk te laten ontplooien. Daarbij krijgt iedere cliënt een eigen, individuele benadering.


Verbondenheid betekent dat we zeer betrokken zijn bij onze cliënten. De verbondenheid heeft te maken met onze opvatting dat contact met andere mensen nodig is om een zinvol bestaan op te bouwen.


Geborgenheid is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking omdat zij zich sneller dan anderen onveilig kunnen voelen. Ze missen soms overzicht en zijn beperkt in hun handelen en communiceren. Daarom is geborgenheid een voorwaarde bij het bieden van ondersteuning.


Verantwoordelijkheid geeft aan dat we voortdurend kijken naar het vermogen van onze cliënten om zelf verantwoording te nemen. Wij nemen hen dit niet uit handen wat zij zelf kunnen. Daarnaast zijn wij als medewerkers altijd bereid om verantwoording af te leggen tegenover onze cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers, financiers, omwonenden en anderen.

 

Graag willen wij nog één aspect toevoegen en dat is: gastvrijheid.
Deze gastvrijheid willen wij tot uiting laten komen door onze deuren voor andere mensen open te stellen.

 

Benaderingswijze
• Vanuit de theorie van Gentle Teaching wordt de cliënt op basis van compagnionship begeleidt. Deze methode straalt respect uit. Op basis van gelijkwaardigheid krijgt de cliënt zijn/haar begeleiding
• Vanuit de theorie Timmers-Huigens wordt de cliënt ondersteund in de lichaams en zintuiglijke ervaring. Dit is toegespitst op de begeleiding van cliënten met een zeer ernstige verstandelijke beperking. De cliënten zijn aangewezen op direct contact met hun begeleiders.
• "Warme" begeleiding vanuit de theorie van Urlings
• De cliënten profiteren niet op contacten met/in de maatschappij
• De cliënten profiteren niet van een groepsgewijze dagopvang
• De cliënten profiteren wel van een geïntegreerde vorm van wonen en dagbesteding. De cliënten kunnen zelf geen onderscheid maken tussen deze geïntegreerde vorm van wonen en dagbesteding; het kan zelfs voor hen bijzonder verwarrend zijn.
• De vertegenwoordigers van de cliënten geven aan dat een veilige en landelijke omgeving van essentieel belang zijn. Juist om deze reden zijn de cliëntvertegenwoordigers enthousiast voor het project Buiten gewoon wonen.

 

Dagbesteding vanaf 1 januari 2013

Inleiding
• In 2013 zal de bollenschuur Vreeburg bewoond gaan worden door 25 cliënten met een zeer ernstige verstandelijke beperking.
• In de bollenschuur zal een combinatie van wonen => dagbesteding geboden gaan worden.
• Bij deze vorm van wonen => dagbesteding zullen alle 25 cliënten 9 dagdelen dagbesteding gaan krijgen.

 

Vraagstelling en achtergrond
• Om het proces van wonen => dagbesteding duidelijker voor de cliënten en medewerkers te laten verlopen willen we graag vanaf 1 januari 2013 deze combinatie wonen => dagbesteding gestalte geven.
• Door deze actie wordt voorkomen dat de medewerkers van dagbesteding boven-formatief geplaatst worden en dat binnen de dagbesteding locaties gesloten moeten worden.
• Door deze actie komt het proces wonen/dagbesteding dichterbij en krijgt meer gestalte.

 

Programma van eisen:
• Er zijn duidelijke afspraken wie waar verantwoordelijk voor is.
• Het is belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van het fenomeen "combibanen" .
• Voor de cliënten moet het duidelijk zijn wie en waar zij hun dagbesteding krijgt.
• Omdat de cliënt centraal staat moeten de medewerkers wonen => dagbesteding de zorgvraag goed in beeld hebben en kunnen anticiperen op de wens van de cliënt.
• Voor de medewerker dagbesteding is het duidelijk hoe het programma van de cliënt eruit ziet. Voor de medewerker wonen is het duidelijk welke taken er verricht moeten worden (poli/tandarts bezoek, voorkomende huishoudelijke activiteiten, administratie ed).
• De huiskamers van de woningen worden benut als zijnde dagbestedinglocatie. Er zullen dus 4 dagbestedinglocaties binnen de mandarijnlaan komen. De cliënten worden toegewezen aan de hand van hun behoeften en beperkingen. Zo zal er een locatie moeten zijn voor EMB cliënten, een locatie voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.
• Er zal frequent overleg zijn met medewerkers, Managers Primair Proces en orthopedagoog om het plan te evalueren dan wel bijstellen.

 

Randvoorwaarden
• De verantwoordelijkheden zijn duidelijk. MPP dagbesteding is verantwoordelijk voor het dagbestedingdeel van de cliënten, de MPP wonen is verantwoordelijk voor het deel wonen.
• Bij uitval van medewerkers is de MPP van de desbetreffende dienst verantwoordelijk voor vervanging.
• Financieel blijft iedere MPP verantwoordelijk voor het eigen budget.
• De orthopedagoog is verantwoordelijk voor het zorginhoudelijke deel van deze vorm van zorg en is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies te geven.
• De woning is overdag een dagbestedinglocatie en kan op geen andere wijze gebruik gaan worden voor andere activiteiten.
• Het plan wordt door medewerkers wonen => dagbesteding ondersteund.