Visie, missie en doelstellingen

physician sans-serif;">                                                                                                                                                                     

cheap sans-serif;">Visie:   

Bij ‘s Heeren Loo helpen we mensen met een verstandelijke beperking optimaal tot hun recht te laten komen. Ons motto is ‘kracht biedt keuze’. Vanuit die ‘kracht’ gaan we er vanuit dat het project Bollenschuur “Vreeburg” een waardevolle bijdrage kan leveren door te kijken en te onderzoeken wat de cliënt van ons vraagt. Klantgerichtheid en integer handelen zijn essentiële voorwaarden bij de verwezenlijking van onze missie.

Missie

’s Heeren Loo draagt met hoogwaardige ondersteuning bij aan een zinvol bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. Respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij richtinggevende waarden.

Wat is een zinvol bestaan?

Wij denken dat het leven zin krijgt in de ontmoeting met medemensen. Het gaat erom te kennen en gekend te worden. We vinden het dan ook belangrijk dat onze cliënten, te midden van anderen, vorm en inhoud aan hun leven kunnen geven. Deze ontmoeting denken we te kunnen realiseren door het contact met cliënten onderling te kunnen optimaliseren en daar waar mogelijk ook met mensen zonder een beperking contacten te leggen.

De missie bestaat uit een viertal aspecten:

Respect betekent dat we onze cliënten beschouwen als gelijkwaardige medemensen. Daarom streven we ernaar cliënten zich zoveel mogelijk te laten ontplooien. Daarbij krijgt iedere cliënt een eigen, individuele benadering.

Verbondenheid betekent dat we zeer betrokken zijn bij onze cliënten. De verbondenheid heeft te maken met onze opvatting dat contact met andere mensen nodig is om een zinvol bestaan op te bouwen.

Geborgenheid is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking omdat zij zich sneller dan anderen onveilig kunnen voelen. Ze missen soms overzicht en zijn beperkt in hun handelen en communiceren. Daarom is geborenheid een voorwaarde bij het bieden van ondersteuning.

Verantwoordelijkheid geeft aan dat we voortdurend kijken naar het vermogen van onze cliënten om zelf verantwoording te nemen. Wij nemen hen dit niet uit handen wat zij zelf kunnen. Daarnaast zijn wij als medewerkers altijd bereid om verantwoording af te leggen tegenover onze cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers, financiers, omwonenden en anderen.

Doelstelling

Sinds de jaren 90 is bekend dat de huidige woonsituatie, de mandarijnlaan, op de nominatie staat om afgebroken te worden. Vanuit de organisatie zijn een drie tal categorieën met cliënten die op de zwarteweg kunnen blijven wonen, dit zijn: cliënten met:

-       Een Ernstige Meervoudige Beperking

-       Cliënten met Alzheimer

-       Cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Omdat wij graag willen dat de cliënten in de huidige woning zoveel als mogelijk “ in zijn geheel”  te laten verhuizen, zijn wij pro actief op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Bewust hebben we niet op een voorstel vanuit de organisatie gewacht maar we zijn zelf plannen gaan maken om een organisatorische eenheid (OE) die groter is dan de doorsnee woningen, een OE die niet direct in een woonwijk staat, een OE waar een concept wonen/dagbesteding geboden wordt.

Een veilige woonvoorziening creëren voor 24 geselecteerde cliënten (n.b. op basis van een “papieren selectie” zouden we op zoek zijn naar een woonvoorziening voor ongeveer 30 cliënten) met een zeer ernstige tot ernstige verstandelijke beperking en een lichte tot zeer ernstige mate van moeilijk verstaanbaar gedrag. Een woonvoorziening waar de cliënten op een respectvolle wijze kunnen wonen en zichzelf kunnen zijn zonder de directe omgeving te storen.

 De cliënten hebben behoefte aan:

•          Een geïsoleerde en veilige omgeving waarin de cliënten zelf sturing kunnen geven aan hun leven en zichzelf kunnen zijn

•          Ontmoeting en in contact komen met mede cliënten, in gesprek en tot uitwisseling met anderen

•          Een omgeving die de zintuigen prikkelt op het sensopatisch gebied (lichaamsgebonden ervaringsfase). Ruiken, zien, voelen en beleven staat hier bij centraal.

 De woonomgeving moet voldoen aan de volgende criteria:

•          een beschutte omgeving waar de cliënt zichzelf kan zijn

•          een beschut terrein waar de cliënt voldoende leefomgeving heeft

 •          een verkeersveilige omgeving om het veilige karakter zo veel als mogelijk te garanderen

•          dagbesteding in de nabijheid van de woning

 •          levensbestendige woningen, wat betekent dat de cliënt hier ook de laatste fase van zijn leven kan wonen.

 •          diverse aanpassingen binnen en buiten de woningen voor de cliënten die afhankelijk zijn van hulpmiddelen om zich voort te    bewegen (ruime woningen, X-Y systemen, geen drempels of oneffenheden in vloer en buitenterrein, etcetera).

 •          Een woonomgeving die de zintuigen prikkelt op divers gebied. (kruiden- /moestuin, dieren,  etcetera)

Doelgroep

Op de Mandarijnlaan wonen cliënten met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Eén van de gevolgen hiervan is dat ze geen gevoel voor gevaar hebben en niet verkeersveilig zijn.

Een aantal cliënten zijn ambulant, sommige cliënten zijn afhankelijk van hulpmiddelen om zich voort te bewegen. Bijkomend is de gedragsproblematiek van de cliënten, dat varieert van licht tot zeer ernstig. Een lichte vorm van gedragsproblematiek is onder andere af en toe gillen/ schreeuwen, stereotiep bewegen. Zeer ernstige gedragsproblematiek is onder andere anderen schoppen, slaan of kopstoten geven, zichzelf verwonden door bijten of het hoofd tegen de muur te bonken, veelvuldig en hard gillen/ schreeuwen, eten van oneetbare spullen, kleding scheuren.

Door deze gedragsproblematiek is enige vorm van sociale integratie bij deze cliënten niet mogelijk.

Zoals hierboven omschreven is deze cliëntengroep in alle opzichten (zeer) ernstig beperkt, gezien hun niveau (veelal lichaamsgebonden ervaringsfase) en hierdoor aangewezen op direct contact met hun begeleiders.

Uitgangpunten Bollenschuur “Vreeburg”

•          Een geïntegreerde vorm van wonen en dagbesteding. De cliënten kunnen zelf geen onderscheid maken tussen wonen en dagbesteding; het kan zelfs voor hen bijzonder verwarrend zijn. Het is juist voor de cliënten herkenbaar dat het programma wat wordt aangeboden door de vertrouwde medewerkers.

•          Een veilige en beschutte leefomgeving. De cliënten profiteren niet van contacten met/in de maatschappij.

•          Een dagopvang waarbinnen individuele aandacht is. De cliënten profiteren niet van een groepsgewijze dagopvang.

•          Robuuste omgeving die “stevig” genoeg is om te wonen en te werken. Deze robuuste omgeving uit zich door de inrichting van de woningen en dagbesteding. In een landelijke omgeving komen de cliënten het beste tot hun recht.

Begeleidingsmethodieken/ theorieën

•          Vanuit de Gentle Teaching (McGee, 1987) wordt de cliënt op basis van compagnionship begeleidt. Deze methode straalt respect uit. Op basis van gelijkwaardigheid krijgt de cliënt zijn/haar begeleiding.

•          Vanuit de theorie van Timmers-Huigens (1990) wordt de cliënt ondersteund in de lichaams- en zintuiglijke ervaring. Dit is toegespitst op de begeleiding van cliënten met een zeer ernstige verstandelijke beperking. De cliënten zijn aangewezen op direct contact met hun begeleiders.

•          Elementen vanuit de methode Urlings (1997) komen naar voren. Binnen deze methode wordt de ouderwordende cliënt op respectvolle wijze begeleid waarin aandacht is voor het individu en hierop ingespeeld wordt.

      •          Elementen vanuit de methode Heijkoop (1997) komen naar voren. Binnen deze methode is de relatie tussen cliënt en zijn begeleider zeer belangrijk. Door een goede relatie is de cliënt in staat zich te ontwikkelen.

Tot slot

Tijdens de voorbereiding van het schrijven van deze notitie kwam Hugo Buijze het volgende gedicht tegen.

Dit gedicht verwoordt juist datgene wat wij voor ogen hebben.

Kom maar, kom maar wonen.

Het gaat haast vanzelf, je hoeft alleen maar thuis te komen.

Wonen is hier samen,

Elkaars namen kennen en luisteren als de jouwe wordt genoemd.

Wonen is jezelf zijn, niet meer of anders dan je kunt.

Kom maar, het is niet moeilijk.

Wees zoals je bent, er is ruimte genoeg.

En of je nu thuis bent of weg, hier ben je altijd gekend.

Hein Walter